Privacyverklaring

Privacyverklaring

Privacy en Cookie verklaring van de BAS stichting

De BAS stichting neemt de beveiliging van persoonsgegevens serieus. De BAS stichting heeft deze Privacy en Cookie verklaring opgesteld om u te informeren over de waarborgen van de BAS stichting bij de verwerking van persoonsgegevens.

Door gebruik te maken van deze website geeft u aan ons privacy beleid te accepteren. De BAS stichting respecteert de privacy van alle gebruikers van haar site en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld.

Verwerking persoonsgegevens door de BAS stichting
De BAS stichting kan persoonsgegevens over u verwerken doordat u (persoonlijk danwel via een bedrijf) diensten en/of producten van de BAS stichting bestelt en/of omdat u deze gegevens zelf verstrekt. De BAS stichting kan de volgende persoonsgegevens verwerken:

 • Contactgegevens:
  De BAS stichting gebruikt uw naam, adres, telefoonnummer en e-mailadres welke u actief verstrekt bijvoorbeeld door het sturen van een mailbericht, het aanmelden voor onze nieuwsbrief, door u aan te melden als donateur, door het aanmaken van een profiel, door het aanmelden voor het organiseren van een actie en/of andere communicatie, om met u te communiceren en bestelde producten te kunnen leveren.
  Verder gebruiken wij uw persoonsgegevens voor relatiebeheer en activiteiten om ons bestand van leden, vrijwilligers en overige betrokkenen te vergroten en om u te informeren over onze activiteiten.
  Indien u daarvoor expliciete toestemming heeft gegeven, voegt de BAS stichting de contactgegevens toe aan de lijst van abonnees van de nieuwsbrief van de BAS stichting. In de nieuwsbrief zijn relevante artikelen opgenomen met informatie over activiteiten van de BAS stichting en informatie over onderzoek naar JDM. Iedere nieuwsbrief bevat een link waarmee u zich kunt afmelden. Het abonneebestand van de nieuwsbrief wordt niet aan derden verstrekt.
 • Foto?s:
  Bij evenementen/activiteiten worden foto?s gemaakt welke gepubliceerd worden de website van de BAS stichting en/of de Facebookpagina en/of het Twitter account van de BAS stichting. Indien u niet op de foto wilt of u wilt dat we uw foto verwijderen, dan kunt u dit altijd kenbaar maken.
 • Bezoekersgegevens:
  op de website van de BAS stichting (hierna aangeduid als: de Website) worden de bezoekgegevens waaronder uw IP-adres bijgehouden. Kijk onder het kopje Cookie van dit document voor meer informatie over het gebruik van persoonsgegevens op de Website.
 • Betaalgegevens:
  de BAS stichting gebruikt uw betaalgegevens, zoals bankrekeningnummer, voor het verwerken van betalingen in het kader van donateurschap of in het kader van het verwerken van een bestelling.

De BAS stichting hanteert de volgende rechtsgronden voor de verwerking van persoonsgegevens:

 • in het kader van de totstandkoming en/of uitvoering van een overeenkomst;
 • om de wet na te leven (waaronder boekhoudkundige verwerking, fiscale verplichtingen en verplichtingen in het kader van gerechtelijke bevelen of andere dwingende wet- en regelgeving);
 • de uitoefening en de verdediging van de rechten van de BAS stichting bijvoorbeeld bij geschillen;
 • het beheer van leden/donateursgegevens of ondersteuning daarvan.

Delen met derden
De BAS stichting kan voor de volgende doelen persoonsgegevens delen met derden:

 • Dienstverleners
  de BAS stichting deelt de persoonsgegevens met de ingeschakelde dienstverleners om hun werkzaamheden voor de BAS stichting correct en efficiënt te kunnen uitvoeren. Deze bedrijven kunnen in Nederland, in Europa maar ook buiten Europa gevestigd zijn. Met bedrijven die in opdracht uw gegevens verwerken, sluit de BAS stichting een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. De BAS stichting blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen. Ten slotte verstrekt de BAS stichting uw persoonsgegevens aan andere derden, uitsluitend na uw nadrukkelijke toestemming.
 • Overheidsinstanties
  op verzoek van overheidsinstanties zal de BAS stichting de persoonsgegevens verstrekken, indien dit verplicht is op grond van relevante wet- en regelgeving.
 • Binnen de BAS stichting
  De BAS stichting kan uw (persoons)gegevens uitwisselen binnen de diverse afdelingen van de BAS stichting. De BAS stichting ziet erop toe dat binnen haar afdelingen de Europese normen van gegevensbescherming op persoonsgegevens worden toegepast.

In geen geval, behoudens wettelijke verplichtingen, zullen uw gegevens zonder uw uitdrukkelijke toestemming worden verstrekt aan derden.

Cookies en Website
Onze website maakt gebruik van diverse soorten cookies. Een cookie is een klein tekstbestandje dat, bij bezoek aan de website, wordt geplaatst op de harde schijf van uw computer. Een cookie bevat gegevens, zodat u als bezoeker kan worden herkend, telkens als u de website bezoekt.

U kunt in uw internetbrowser cookies altijd buiten werking stellen, zonder dat dit vergaande gevolgen heeft voor het gebruik van de Website. Het gevolg kan dan echter wel zijn dat bepaalde onderdelen van de Website minder of niet meer toegankelijk voor u zijn. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

De volgende cookies worden gebruikt op de Website:

 • De BAS stichting maakt gebruik van functionele cookies die de benodigd zijn voor een goede werking van de Website.
 • De BAS stichting maakt tevens gebruik van functionele cookies die het bestellen van diensten en/of producten vereenvoudigen (zoals het bewaren van de inhoud van uw winkelwagen).
 • Met uw toestemming plaatst de BAS stichting tracking cookies op uw apparatuur, die kan worden opgevraagd zodra u een website uit het netwerk van de BAS stichting bezoekt. Hierdoor kan de BAS stichting te weten komen dat u naast de Website ook op de betreffende andere website(s) uit het netwerk van de BAS stichting bent geweest. Het daardoor opgebouwde profiel is niet gekoppeld aan uw naam, adres, e-mailadres en dergelijke, maar dient om advertenties af te stemmen op uw profiel, zodat deze zo veel mogelijk relevant voor u zijn.
 • De BAS stichting maakt onder meer gebruik van cookies voor webanalyse-service (zoals Google Analytics). Via deze cookies krijgt de BAS stichting inzage in het bezoek aan de Website door informatie over bezoekersaantallen, populaire pagina?s en onderwerpen. Op deze wijze kan de BAS stichting de communicatie en informatievoorziening beter afstemmen op de behoeften van de Websitebezoekers. [Lees hier over het privacy beleid van Google: https://www.google.com/intl/nl/policies/privacy/ en over het specifieke privacy beleid van Google Analytics: https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=nl

De informatie die Google verzamelt, wordt zo veel mogelijk geanonimiseerd. Uw IP-adres wordt nadrukkelijk niet meegegeven. 

Op de website treft u een aantal links aan naar andere websites. Hoewel deze websites van partners zijn, kunnen wij geen verantwoordelijkheid dragen met betrekking tot het gebruik van uw gegevens door die organisaties. Lees hiervoor het Privacy Statement van de websites die u bezoekt.

Vragen aan de BAS stichting
Indien u via deze site of via e-mail vragen stelt aan de BAS stichting, zullen uw gegevens worden geregistreerd voor het beantwoorden daarvan.

Bewaartermijn persoonsgegevens
De BAS stichting bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor de verwezenlijking van de doeleinden waarvoor de gegevens worden verwerkt, en om te kunnen voldoen aan wettelijke verplichtingen.

Op grond van belastingwetgeving dient bepaalde informatie over klanten, zoals facturen, 7 jaar bewaard te worden. Andere informatie wordt na één (1) jaar danwel één (1) jaar na afloop van de overeenkomst bewaard.
Na afloop van de bewaartermijn vernietigt de BAS stichting uw persoonsgegevens.

Persoonsgegevens inzien, aanpassen of verwijderen
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar contact@debasstichting.nl.

De BAS stichting zal zo snel mogelijk, maar in ieder geval binnen vier weken, schriftelijk op uw verzoek reageren.
Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs bij het verzoek mee te sturen. Hierbij vragen we u om in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en burgerservicenummer (BSN) zwart te maken. Dit ter bescherming van uw privacy.

Beveiliging
De BAS stichting neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. De BAS stichting heeft veiligheidsprocedures, onder meer om te voorkomen dat onbevoegden toegang krijgen tot deze gegevens of dat persoonsgegevens verloren gaan.

Als u het idee heeft dat uw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik van persoonsgegevens of als u meer informatie wenst over de beveiliging van de door de BAS stichting verwerkte persoonsgegevens, neem dan contact op met de BAS stichting via contact@debasstichting.nl.

https://www.debasstichting.nl/ is de website van de BAS stichting. De BAS stichting is als volgt te bereiken:
De BAS stichting
Adres: St. Joostmeet 3, 4301 JS Zierikzee
Inschrijvingsnummer handelsregister KvK: 52694844
Mail: contact@debasstichting.nl
Telefoon: 06-23934861

Klachten
Indien u klachten heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens door de BAS stichting, verzoekt de BAS stichting u om zo snel mogelijk contact met de BAS stichting op te nemen via contact@debasstichting.nl. De BAS stichting zal binnen 4 weken schriftelijk reageren. Indien u het niet eens bent met onze reactie, kunt u een klacht indienen bij Autoriteit Persoonsgegevens. Kijk voor meer informatie op: https://www.autoriteitpersoonsgegevens.nl/

Wijzigingen
De BAS stichting behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in de privacy en cookie verklaring. Lees daarom regelmatig de privacy en cookie verklaring voor een update.

 

 

 

Product toegevoegd aan mandje

Winkelmandje:

Subtotaal € 0,00
Totaal € 0,00
Meer info